Statuten

STATUTEN

I. Algemeen


1. Beginselen.


§1. De Brugse Universitaire Kring (BUK) is een Club van studenten aan de universiteit of

hogescholen van Gent, in de regel afkomstig uit Brugge of West-Vlaanderen.

§2. De voertaal is het Nederlands.

§3. De kleuren van de Club zijn Rood en Wit.

§4. BUK opereert onder de vlag van het Seniorenkonvent Ghendt (SK) en erkent diens gezag en

Statuten.


2. Doel.


§1.BUK heeft tot doel een studentikoze socio-culturele Club te vormen met overeenstemmende

activiteiten. Daartoe leeft BUK naast de bepalingen van de eigen Statuten en die van het SK, en

tevens zoveel mogelijk de bepalingen van de Clubcodex na.

§2. BUK maakt geen onderscheid op vlak van ras, sekse, ideologische of geloofsovertuiging en

vormt een apolitieke vereniging. De BUK neemt enkel een politiek standpunt in indien haar

belangen op directe wijze geschaad worden en mits unaniem akkoord van het voltallig Praesidium.


II. De Clubrang


3. Onderverdeling


§1. De Club is opgedeeld in Schachten of eerstejaars, zij dragen het Clublint over de linker

schouder, Commilitones, Commilitones Honoris Causa, Commilitones Extra Muros en Oud –

Leden, zij dragen het Clublint over de rechter schouder, en Praesidium-leden, zij dragen een breed

Clublint over de rechterschouder.

§2. Onder ‘actieve leden’ in de zin van artikel 17 en 23 wordt verstaan: Studerende Commilitones

(lees: geen schachten) die hun lidgeld betaald hebben en elk semester aan minstens één activiteit

hebben deelgenomen.

§3. Schachten worden in het begin van het Academiejaar op de Doop als kandidaat lid aanvaard en

worden eventueel aanvaard als Commilito op het einde van het Clubjaar, meer bepaald op de

Ontgroening. De Praeses bepaalt, in samenspraak met het Praesidium, of een Schacht al dan niet

Ontgroend wordt. Zolang een Schacht niet ontgroend is, en dus geen Commilito geworden is, heeft

hij/zij geen geldige stem in de Algemene Vergadering en ook geen initiatiefrecht wat het oproepen

ervan betreft.


4. De Commilitones Honoris Causa.


§1. Een persoon kan benoemd worden tot Commilito Honoris Causa indien dit door het Praesidium

navenant wordt geacht. De bewuste persoon moet reeds Commilito zijn, en kan afkomstige zijn van

binnen de Club, of buiten de Club. Deze titel wordt gegeven indien door het Praesidium geacht

wordt dat de persoon binnen de Club, het Studentenleven of de maatschappij een grote verdienste

heeft geleverd.

§2. De benoeming gebeurt door het Praesidium mits een 2/3e meerderheid waarbij een quorum

geldt van tevens 2/3e.


5. De Commilitones Extra Muros.


§1. Ook Commilitones van andere Studentenclubs of die tot andere clubs dienen te behoren kunnen

aanvaard worden als schacht van de eigen club, zelfs al zijn ze niet van de Brugse streek afkomstig,

zij vormen de Commilitones Extra Muros wanneer zij ontgroend zijn.

§2. Het aanvaarden van Commilitones van buiten de eigen streek kan enkel gebeuren mits

goedkeuring van het voltallig Praesidium, zij moeten echter in gedachten houden dat op het einde

van het Clubjaar 2/3e van de actieve leden van de eigen streek afkomstig moeten zijn; en dit enkel

met het oog op de continuïteit van de eigen Streekclub.


6. De Oud-Leden.


Oud-Leden zijn Commilitones die niet meer ingeschreven zijn als student en zich dus uit het

studentenleven terug getrokken hebben. Zij behouden echter hun stem in de Algemene Vergadering,

maar tellen niet mee om tot een geldig aantal stemgerechtigden te komen op een Algemene

Vergadering, zij tellen ook niet mee als actief lid met betrekking tot de andere bepalingen die

hiernaar verwijzen.


III. Het Praesidium


7. Algemeen.


§1. Het Praesidium bestaat uit Commilitones die het Dagelijks Bestuur van de Club op

administratief en organisatorisch vlak waarnemen.

§2. Het Praesidium bestaat tenminste uit een Praeses, Vice-Praeses, Quaestor en Schachtentemmer.

§3. Het Praesidium wordt verkozen voor één clubjaar, door en uit de Commilitones (ofte Algemene

Vergadering).


8. Niet exhaustieve lijst van Praesidium-functies.


§1. Het Praesidium bestaat onvoorwaardelijk uit een Praeses (voorzitter en eindverantwoordelijke),

Vice–Praeses (rechterhand van de Praeses; praktische en organisatorische regeling; vervangt de

Praeses bij afwezigheid), Quaestor (de financieel verantwoordelijke) en Schachtentemmer

(verantwoordelijk voor het welzijn en welgedragen van de Schachten).

§2. Indien gewenst en nuttig/noodzakelijk bevonden door de bovenvermelde functies, kan door het

Praesidium nog een aantal bijkomende Praesidium-functies opengesteld worden; zij behoren tot het

Laag Praesidium. Het creëren van nieuwe functies wordt door het zetelend Praesidium beslist bij

2/3e meerderheid waarbij een quorum geldt van 2/3e. Zij kunnen bij wijze van voorbeeld volgende

functies toevoegen:

§3. Scriptor: Verzorgt het tijdschriftje. Ook een praktische en raadgevende functie in het

Praesidium.

§4. Zedenmeester: Verantwoordelijk voor het goede verloop van de Cantus, als ondersteuning van

de Praeses. Helpt praktisch en raadgevend in het Praesidium.

§5. Sport-Praeses: Verantwoordelijk voor (SK -/club) sport-aangelegenheden. Ook een praktische

en raadgevende functie in het Praesidium.

§6. Cantor: Verantwoordelijk voor het goede zangverloop in de Cantus. Ook een praktische en

raadgevende functie in het Praesidium.

§7. Cultuur-Praeses: verzorgt de cultuur-uitstappen en de ontspanning. Ook een praktische en

raadgevende functie in het Praesidium.

§8. PR-Extern: Verzorgt de externe communicatie en sponsoring. Ook een praktische en

raadgevende functie in het Praesidium.

§9. PR-Intern: Verzorgt de interne communicatie naar de leden toe. Ook een praktische en

raadgevende functie in het Praesidium.

§10. Lustrum-Praeses: Verzorgt de Lustrum-activiteiten. Ook een praktische en raadgevende functie

in het Praesidium.


9. Hoog- & Laag-Praesidium.


§1. De Praeses, Vice–Praeses, Quaestor en Schachtentemmer vormen het Hoog-Praesidium; zij zijn

belast met de taak om de Club gedurende het Academiejaar draaiende te houden en de beleidslijnen

uit te zetten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de Club; ze staan er voor in dat

de Club ook het volgende Werkjaar zowel financieel als sociaal zal kunnen functioneren.

§2. Zij kunnen dit alles in samenspraak doen met de overige Praesidiumfuncties die het Laag

Praesidium vormen, en aldus raadgevend, organisatorisch en praktisch het Hoog Praesidium

bijstaan.


10. Ondergeschiktheid.


Het ganse Praesidium is ondergeschikt aan de Statuten van de eigen Club, aan die van het SK en

tracht naar eer en geweten zich zoveel mogelijk te houden aan de Gentse Clubcodex.


11. Praesidium-vergaderingen.


§1. Het Praesidium komt voldoende bijeen om het verloop van het Clubjaar en zijn activiteiten te

evalueren. Deze vergaderingen worden samengeroepen door de Praeses; een ander Praesidium-lid

kan het tevens nodig achten dit te doen, en kan dit voorstellen en motiveren aan de Praeses, via wie

het Praesidium dan al dan niet bijeengeroepen kan worden.

§2. Op de vergaderingen zet de Praeses de krijtlijnen uit. De beslissingen worden bij voorkeur

collegiaal genomen maar worden bij manifeste twisten met een meerderheid van 50% +1 genomen

waarbij een quorum geldt van 50% +1. De Praeses komt twee stemmen toe. Het Hoog-Praesidium

komt een vetorecht toe indien zij daar unaniem toe beslissen. Bij ex aequo verkrijgt de Praeses een

derde stem.

§3. Elk Praesidium-lid voert de beslissingen die genomen worden op Praesidium-vergaderingen

loyaal en naar behoren uit.


12. Praesidium-linten.


Zo conform mogelijk aan de codex draagt het Praesidium brede linten. Waarbij het enkel aan de

Praeses toegestaan is om een versierd lint te dragen, met gouden schild en versierde flosj.


IV. De Algemene Vergadering


13. Algemeen.


§1. Waar het Praesidium zoals beschreven in het Dagelijks Bestuur van de Club uitmaakt, daar

vormen de Commilitones de Algemene Vergadering.

§2. Ook Oud–Leden maken deel uit van de Algemene Vergadering.

§3. Ook het Praesidium maakt deel uit van De Algemene Vergadering.

§4. De Algemene Vergadering kijkt erop neer dat het Praesidium zijn verkregen mandaat adequaat,

correct en ten behoeven van de Club en zijn nabestaan uitoefent.


14. Samenkomst.


§1. De Commilitones, ofte de Algemene Vergadering, komen samen in amusementsverband telkens

door het Praesidium een activiteit wordt gepland.

§2. De Algemene Vergadering wordt ook door het Praesidium, bij monde van de Praeses,

samengeroepen indien beslist moet worden over zaken die buiten het mandaat van het Praesidium

vallen. Dit zijn algemene zaken waarover het Praesidium niet alleen kan/mag beslissen en die

levensnoodzakelijk zijn voor het goed functioneren en voortbestaan van de Club, meer bepaald:

Aanvaarding en wijziging van de Statuten, verkiezen van een nieuw Praesidium, het verwijderen

van een Commilito, het wraken van een Praesidium(-lid), en alle andere redenen waarvan het door

het Praesidium en/of de Algemene Vergadering noodzakelijk geacht wordt een Algemene

vergadering bijeen te roepen.

§3. Naast het Praesidium kunnen ook de Commilitones oproepen tot een Buitengewone Algemene

Vergadering (i.e. een Algemene Vergadering niet bijeengeroepen door het Praesidium); wanneer de

Commilitones het nodig achten de Algemene Vergadering bijeen te roepen voor een Buitengewone

Algemene Vergadering, dienen zij hiertoe een schriftelijke of elektronische vraag in bij de Praeses

die ondertekend werd door tenminste vijf Commilitones. De Praeses is dan verplicht aan deze vraag

gevolg te schenken.

§4. Zolang een Schacht niet ontgroend is, en dus geen Commilito geworden is, heeft hij/zij geen

geldige stem in de Algemene Vergadering, en bijgevolg telt zijn/haar handtekening niet mee

wanneer de vraag tot Buitengewone Algemene Vergadering wordt geformuleerd.


V. De kiesvergadering


15. Algemeen.


§1. Op het einde van elk Clubjaar (Academiejaar) loopt het Werkjaar van het Praesidium ten einde.

De Kiesvergadering, waar door de Algemene Vergadering een nieuw Praesidium voor het volgende

Clubjaar wordt verkozen, is de activiteit die het Clubjaar afsluit.

§2. Het komt de zetelende Praeses toe om minstens één week op voorhand alle actieve leden van die

club uit te nodigen voor deze kiesvergadering, en dit op publieke wijze.


16. De kandidaat-stelling.


§1. Op de Kiesvergadering worden alle Praesidium-functies opengesteld en kan elk lid van de

Algemene Vergadering, dus elke Commilito, zich kandidaat stellen voor elke functie; dit echter met

uitzondering van de Praeses-functie; gerechtigde kandidaten voor de Praeses-functie zijn diegene

die reeds een volledig Clubjaar gefunctioneerd hebben in een Praesidium van deze of een andere

Club die door de UGent erkend wordt (i.e. Ervaringsbeginsel).

§2. In de loop van het Clubjaar wordt door het Praesidium een datum vastgelegd op de welke de

Kiesvergadering zal doorgaan, deze wordt meegedeeld aan alle actieve leden. Ten laatste één week

voor de Kiesvergadering moet door alle Commilitones die een Praesidium-functie ambiëren een

schriftelijk of elektronisch document ingediend worden bij het zetelend Praesidium met daarin de

beschrijving van de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen, vergezeld met een kleine motivering

van de kandidaatstelling.

§3. Elke Commilito kan zich op voorhand kandidaat stellen (en aldus opkomen in eerste ronde)

voor maximaal twee functies, doch slechts één functie opnemen.

§4. Alle Commilitones moeten tevens voor de stemming op de hoogte gesteld worden van de

Statutaire bepalingen en beperkingen met betrekking tot gerechtigde kandidaatstelling en geldige

stemming.


17. Quorum.


Om een geldige Kiesvergadering te hebben, moeten tenminste 1/2e van de actieve leden aanwezig

zijn.


18. Wijze van stemming.


§1. De Kiesvergadering wordt voorgezeten door de algemene voorzitter van de kiesvergadering, die

zich volstrekt neutraal dient op te stellen, behoudens indien de situatie zich voordoet zoals

beschreven in Art 19. §5 en 20. §5 . De Praeses van het huidig clubjaar (i.e. Praeses van het

Praesidium dat beslist tot het instellen van de kiesvergadering) blijft de gehele vergadering (i.e. tot

alle Praesidium-functies opengesteld werden) voorzitter. Enkel een Pro-Senior of de zetelende VicePraeses

kunnen hem/haar hierin vervangen (voor zover die Vice-Praeses geen deel uitmaakt van het

nieuwverkozen Praesidium).

§2. Voor elke functieverkiezing krijgt elke Commilito 1 stem, de Praeses van het huidig clubjaar en

Pro–Seniores (i.e. Praeses van een vorig Clubjaar) krijgen 2 stemmen. Zowel ongeldige als blanco

stemmen worden afgetrokken van het totaal aantal stemmen en verlagen hiermee het aantal vereiste

stemmen om een geldige meerderheid te halen. Contra (i.e. tegen)stemmen hebben daarentegen

geen invloed op de vereiste meerderheden en verlagen aldus niet het aantal vereiste stemmen om

een geldige meerderheid te halen.

§3. De hieronder vermelde meerderheden bij stemming, slaan telkens op een meerderheid van de

geldig uitgebrachte stemmen.

§4. De stemming gebeurt schriftelijk en geheim en in afwezigheid van de kandidaten van wie de

functie verkozen wordt. Wanneer voor een functie geen kandidaat gevonden wordt blijft de functie

vacant en komt het aan het nieuw Praesidium om de functie opnieuw openstellen en dit zo snel

mogelijk na het aanvangen van volgend clubjaar.

§5. Het nieuwe clubjaar vangt aan na het openstellen van alle Praesidium-functies.


19. De Praeses-verkiezing.


§1. Kiesronde 1: De zetelende Praeses vraagt alle gerechtigde kandidaten (cfr. ervaringsbeginsel)

voor de Praeses-functie op te staan bij de derde hamerslag. Alle kandidaten worden naar buiten

gestuurd en komen één voor één binnen om op individuele wijze een mondelinge toelichting te

geven bij hun kandidaatstelling zonder aanwezigheid van de andere kandidaten. Tenzij onderlinge

overeenkomst geschiedt de volgorde wat bovenstaande betreft op alfabetische wijze met de

achternaam als criterium. Of de volgorde ABC of BCA bedraagt wordt bepaald met kop of munt.

De Algemene Vergadering krijgt de kans om op individuele basis vragen te stellen, tevens zonder

aanwezigheid van de andere kandidaten. Wanneer dit gebeurd is gaan en blijven alle kandidaten

buiten. De stemming volgt. Een kandidaat is in de eerste ronde verkozen indien hij 2/3 van de

stemmen behaald heeft. Indien niet volgt Kiesronde 2.

§2. Kiesronde 2: De kandidaten worden op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Vanaf deze

kiesronde kunnen nu ook gerechtigde kandidaten opstaan die niet op voorhand een schriftelijke of

elektronische kandidatuurstelling bij het zetelend Praesidium hebben ingediend. Het

ervaringsbeginsel geldt echter nog steeds onverkort. Opnieuw krijgt elke kandidaat de kans om

opnieuw zijn/haar kandidatuurstelling voor de Algemene Vergadering toe te lichten en vragen

vanuit De Algemene Vergadering te beantwoorden, op individuele basis zonder aanwezigheid van

de andere kandidaten. Tenslotte volgt de stemming.Ditmaal moet een kandidaat een meerderheid

van 2/3e van de stemmen halen om verkozen te worden. Indien er 3 of meer kandidaten zijn valt de

persoon met het minst aantal stemmen af.

§3. Kiesronde 3: Ook in deze kiesronde kunnen gerechtigde kandidaten opstaan die niet op

voorhand een schriftelijke of elektronische kandidatuurstelling bij het zetelend Praesidium hebben

ingediend. Het ervaringsbeginsel geldt echter nog steeds onverkort. De kandidaten worden

wederom ingelicht, verlaten de zaal, en krijgen opnieuw beurtelings de kans om zichzelf te

verdedigen op individuele basis zonder aanwezigheid van de andere kandidaten. Ditmaal kunnen ze

echter, volledig vrijblijvend, een advocaat aanstellen: deze spreekt de Algemene Vergadering toe in

naam van de kandidaat. Opnieuw kan de Algemene Vergadering vragen stellen. Er wordt opnieuw

gestemd, en nu is men verkozen met een meerderheid van 50% +1. Indien niet volgt kiesronde 4.

§4. Kiesronde 4: Het ervaringsbeginsel vervalt onverkort waardoor ook Commilitones die niet

voldoen aan het ervaringsbeginsel zich kandidaat kunnen stellen. Indien dit het geval is, wordt de

huidige kiesprocedure vroegtijdig afgebroken en verloopt alles terug zoals beschreven vanaf

kiesronde 1, met uitzondering van het ervaringsbeginsel, dat onverkort vervallen blijft.

Indien er geen Commilitones die niet voldoen aan het ervaringsbeginsel zich kandidaat stellen

worden de huidige kandidaten ingelicht en verlaten zij wederom de zaal, en krijgen opnieuw

beurtelings de kans om zichzelf te verdedigen op individuele basis zonder aanwezigheid van de

andere kandidaten. Opnieuw kunnen ze, volledig vrijblijvend, een advocaat aanstellen: deze spreekt

de Algemene Vergadering toe in naam van de kandidaat. Opnieuw kan de Algemene Vergadering

vragen stellen. Indien er 3 of meer kandidaten zijn blijven enkel de twee kandidaten met het meest

aantal stemmen over. Opnieuw bedraagt de meerderheid om verkozen te worden 50% +1 van de

geldige stemmen.

§5. Kiesronde 5: Het ervaringsbeginsel blijft onverkort vervallen waardoor ook Commilitones die

niet voldoen aan het ervaringsbeginsel zich kandidaat kunnen stellen. Indien dit het geval is, wordt

de huidige kiesprocedure vroegtijdig afgebroken en verloopt alles terug zoals beschreven vanaf

kiesronde 1, met uitzondering van het ervaringsbeginsel, dat onverkort vervallen blijft.

Indien er geen Commilitones die niet voldoen aan het ervaringsbeginsel zich kandidaat stellen

worden de huidige kandidaten ingelicht en verlaten zij wederom de zaal, en krijgen opnieuw

beurtelings de kans om zichzelf te verdedigen op individuele basis zonder aanwezigheid van de

andere kandidaten. Opnieuw kunnen ze, volledig vrijblijvend, een advocaat aanstellen: deze spreekt

de Algemene Vergadering toe in naam van de kandidaat. Opnieuw kan de Algemene Vergadering

vragen stellen.

In deze ronde komt aan de Praeses van het huidig clubjaar (i.e. Praeses van het Praesidium dat

beslist tot het instellen van de kiesvergadering) het recht toe, om zonder aanwezigheid van de

kandidaten en mits motivering, zijn voorkeur voor één bepaalde kandidaat uit te spreken waarbij

benadrukt dient te worden dat dit enkel een recht en geen plicht vormt. Een kandidaat is verkozen

indien een gewone (i.e. 50%+1) meerderheid werd verkregen. Indien niet blijft de functie vacant en

dient het nieuwe Praesidium ervoor garant te staan dat de functie zo snel mogelijk opnieuw

opengesteld wordt. De huidige Praeses blijft echter functioneren als Praeses ad interim en dient

aldus naast het bewerkstelligen van het zo snel mogelijk openstellen van de Praeses-functie, ook het

dagelijks bestuur op zich te nemen tot de effectieve openstelling.


20. Verkiezing van de overige functies.


§1. Kiesronde 1: Bij de derde hamerslag staan alle gerechtigde kandidaten recht en verlaten zij de

zaal. Ze komen één voor één binnen om toelichting te geven en vragen vanuit de Algemene

Vergadering te beantwoorden op individuele basis zonder aanwezigheid van de andere kandidaten.

Tenzij onderlinge overeenkomst geschiedt de volgorde wat bovenstaande betreft op alfabetische

wijze met de achternaam als criterium. Of de volgorde ABC of BCA bedraagt wordt bepaald met

kop of munt. Het volstaat een meerderheid van 50% +1 te behalen. Indien deze niet behaald wordt

volgt Kiesronde 2.

§2. Kiesronde 2: Nu kunnen ook kandidaten zich recht stellen die niet op voorhand een

schriftelijke of elektronische kandidatuurstelling hadden ingediend bij het zetelend praesidium.

Opnieuw volgt achtereenvolgens verwijdering uit de zaal, een beurtelingse mondelinge verdediging

op individuele basis zonder aanwezigheid van de andere kandidaten, een verwijdering uit de zaal

van alle kandidaten en een stemming. Een kandidaat is verkozen indien een gewone (i.e. 50%+1)

meerderheid werd verkregen. Indien er zich maximaal twee kandidaten verkiesbaar stellen waarvan

niemand een gewone meerderheid van 50%+1 haalt, volgt Kiesronde 3. Indien er drie of meer

kandidaten zich verkiesbaar stellen valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af en volgt

kiesronde 3.

§3. Kiesronde 3: Opnieuw worden kandidaten op de hoogte gesteld, volgt een beurtelingse

verdediging waarbij de kandidaten, volledig vrijblijvend, de kans krijgen om een Advocaat aan te

stellen die de Algemene Vergadering in naam van de respectievelijke kandidaat toespreekt. Hierna

verlaten alle kandidaten de zaal, spreken de advocaten in volgorde ,zonder bijzijn van de andere

advocaten en kandidaten en volgt tenslotte de stemming. Een kandidaat is verkozen indien een

gewone (i.e. 50%+1) meerderheid werd verkregen. Indien er drie of meer kandidaten zich

verkiesbaar stellen blijven enkel de twee kandidaten met de meeste stemmen over en volgt

Kiesronde 4.

§4. Kiesronde 4: Opnieuw worden kandidaten op de hoogte gesteld en volgt een beurtelingse

verdediging waarbij de kandidaten volledig vrijblijvend, de kans krijgen om een Advocaat aan te

stellen die de Algemene Vergadering in naam van de respectievelijke kandidaat toespreekt. Een

kandidaat is verkozen indien een gewone (i.e. 50%+1) meerderheid werd verkregen. Indien niet

volgt kiesronde 5.

§5. Kiesronde 5: Opnieuw worden kandidaten op de hoogte gesteld en volgt een beurtelingse

verdediging waarbij de kandidaten volledig vrijblijvend, de kans krijgen om een Advocaat aan te

stellen. In deze ronde komt aan de Praeses van het huidig clubjaar (i.e. Praeses van het Praesidium

dat beslist tot het instellen van de kiesvergadering) het recht toe, om zonder aanwezigheid van de

kandidaten en mits motivering, zijn voorkeur voor één bepaalde kandidaat uit te spreken waarbij

benadrukt dient te worden dat dit enkel een recht en geen plicht vormt. Een kandidaat is verkozen

indien een gewone (i.e. 50%+1) meerderheid werd verkregen. Indien niet blijft de functie vacant en

komt het aan het nieuw Praesidium toe om de functie opnieuw open te stellen en dit zo snel

mogelijk na het aanvangen van volgend clubjaar.


VI. Verwijdering uit de Club


21. Verwijdering van een Commilito op vraag van de Algemene Vergadering.


§1. Commilitones kunnen door andere Commilitones verwijderd worden (i.e. aanvraag tot

verwijdering uit de club). Hiertoe wordt een Algemene Vergadering bijeen geroepen.

§2. De Algemene Vergadering is pas geldig indien 1/2e van de actieve leden aanwezig is (waar

Oud – Leden zoals beschreven niet meegerekend worden om tot een geldig aantal te komen).

§3. De betreffende Commilito wordt uit de zaal verwijderd en tekst en uitleg wordt gegeven omtrent

de reden van de verwijdering, de betrokken Commilito wordt weer binnen geleid en kan zich

mondeling verdedigen en antwoorden op vragen van de Algemene Vergadering. Daarna wordt de

betrokkene opnieuw verwijderd.

§4. De eis tot verwijderen uit de Club wordt bekrachtigd enkel en alleen door het Praesidium, dit

met een meerderheid van 50% +1. Aan het Hoog-Praesidium komt een unaniem veto-recht toe.


22. Verwijdering van een Commilito op vraag van een Praesidium(-lid).


§1. Een Praesidium-lid kan tevens een Commilito laten verwijderen (i.e. aanvraag tot verwijdering

uit de club) op een Praesidium-vergadering.

§2. De Commilito in kwestie wordt hierop uitgenodigd, dit vormt een absolute geldigheidsvereiste.

Indien de Commilito echter ondubbelzinnig op de hoogte is van de verwijdering maar niet aanwezig

blijkt te zijn vormt zijn aanwezigheid echter geen geldigheidsvereiste meer. Indien de Commilito

aanwezig is komt hem het recht toe zich mondeling te verdedigen.

§3. De verwijdering wordt slechts bekrachtigd met een eenparigheid aan stemmen. Gedurende de

gehele vergadering, alsook de stemming, geldt een quorum van 4/5e.


VI. Wraking van een Praesidium(-lid).


23. Wraking van een Praesidium(-lid) op vraag van de Algemene Vergadering.


§1. Een Praesidium-lid of het ganse Praesidium kan gewraakt (i.e. het mandaat van het

Praesidium(lid) terug afnemen en opnieuw ter beschikking stellen van de Algemene Vergadering)

worden door de Algemene Vergadering. Hiertoe wordt een Buitengewone Algemene Vergadering

bijeengeroepen.

§2. Opnieuw moet om een geldige Buitengewone Algemene Vergadering te hebben ten minste 1/2e

van de actieve leden aanwezig zijn (waar opnieuw Oud – Leden niet meegerekend worden om tot

een geldig aantal te komen). De Algemene Vergadering geeft uitleg bij de reden van het wraken van

het Praesidium(-lid) in aanwezigheid van het Praesidium(-lid). Het Praesidium(-lid) krijgt de kans

zich te verdedigen. Het gewraakte Praesidium(-lid) wordt naar buiten geleid en de geheime

stemming volgt. Elke Commilito krijgt 1 stem, Pro – Seniores krijgen 2 stemmen.

§3. Het Praesidium(-lid) wordt uit zijn functie ontheven (i.e. gewraakt) bij bekrachtiging door een

2/3e meerderheid.


24. Wraking van een Praesidium(-lid) op vraag van een Praesidium(-lid).


§1. Een Praesidium-lid kan tevens een Praesidium-lid wraken op een Praesidium-vergadering.

§2. Het gewraakte praesidium-lid wordt hierop uitgenodigd, dit vormt een absolute

geldigheidsvereiste. Indien het gewraakte praesidium-lid op ondubbelzinnig de hoogte is van de

wraking vormt zijn aanwezigheid echter geen geldigheidsvereiste meer. Indien het gewraakt

Praesidium-lid aanwezig is komt hem het recht toe zich mondeling te verdedigen.

§3. De wraking wordt bekrachtigd met een stemming waarbij slechts een meerderheid van 2/3e

volstaat. Het quorum bedraagt tevens 2/3e van de Praesidium-leden.

§4. De wraking op vraag van een Praesidium(-lid) heeft enkel tot gevolg dat het gewraakte

Praesidium-lid zijn mandaat terug aan de club dient te geven. Het gewraakt lid blijft een

stemgerechtigde Commilito.


VII. Goedkeuring van de Statuten


25. Goedkeuring.


§1. Bovenvermelde Statuten dienen goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering.

§2. De Vergadering is geldig wanneer ten minste 2/3e van de actieve leden aanwezig zijn,

§3. De Statuten worden bekrachtigd door een meerderheid van 2/3e van de aanwezigen. De

stemming gebeurt anoniem indien minstens één Commilito hierom verzoekt.

§4. Aanpassingen gebeuren door een (Buitengewone) Algemene Vergadering; ten minste 2/3e van

de actieve Commilitones dienen aanwezig te zijn (waar opnieuw Oud – Leden niet meegerekend

worden om tot een geldig aantal te komen) en de wijziging wordt bekrachtigd met een 2/3e

meerderheid. De stemming gebeurt anoniem indien minstens één Commilito hierom verzoekt.


VIII. Sancties


26. Inbreuk.


§1. Het voltallig Praesidium dient te waken over de correcte toepassing van de statuten. Zij dienen

dan ook alles te ondernemen om het clubgebeuren conform bovenstaande bepalingen te maken.

Indien een inbreuk op bovenstaande artikelen geschied is komt het aan het Praesidium toe om deze

zo snel mogelijk met alle middelen te herstellen.

§2. Elke (bestuurs-)handeling die ingaat tegen bovenstaande artikelen is onverkort nietig, tenzij ze

op een Algemene vergadering gelegaliseerd wordt door een 2/3e meerderheid, waarbij tevens een

quorum geldt van 2/3e.